• ପୂର୍ବ ଡ୍ରେଜିଂ
 • ପୂର୍ବ ଡ୍ରେଜିଂ

ପାଇପ୍ ଲାଇନ

 • ID400mmXL11.8m ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ID400mmXL11.8m ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହୋସ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • 11.8 ମିଟର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  11.8 ମିଟର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହୋସ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ HDPE ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ |

  ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ HDPE ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ HDPE ପାଇପ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯେକ kind ଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |

 • ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଭାସୁଛି |

  ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଭାସୁଛି |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • ID400XL11800mm ଡ୍ରେଜ୍ ସ୍ୱୟଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ID400XL11800mm ଡ୍ରେଜ୍ ସ୍ୱୟଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଡ୍ରେଜ୍ ସେଲ୍ଫ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ଡ୍ରେଜ୍ ସେଲ୍ଫ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ Self ୟଂ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ Self ୟଂ ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ID400XL11800mm ସଞ୍ଜିତ ଆତ୍ମ-ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ID400XL11800mm ସଞ୍ଜିତ ଆତ୍ମ-ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଡ୍ରେଜ୍ ସକ୍ସନ୍ ରବର ହୋସ୍ |

  ଡ୍ରେଜ୍ ସକ୍ସନ୍ ରବର ହୋସ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ SUCTION HOSE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • ID300XL1200mm ଡିସଚାର୍ଜ ଡ୍ରେଜିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ID300XL1200mm ଡିସଚାର୍ଜ ଡ୍ରେଜିଂ ରବର ହୋସ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଯାହା HDPE ପାଇପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ |

 • ଡ୍ରେଜିଂ ରବର ହୋସ୍ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |

  ଡ୍ରେଜିଂ ରବର ହୋସ୍ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଯାହା HDPE ପାଇପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ |

 • ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ID300XL1200mm ଡ୍ରେଜିଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ID300XL1200mm ଡ୍ରେଜିଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଡ୍ରେଜିଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଡ୍ରେଜିଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲୋଟର ଡ୍ରେଜିଂ |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲୋଟର ଡ୍ରେଜିଂ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ପାଇପ୍ ଏବଂ ହୋସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ପାଇପ୍ ଏବଂ ହୋସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ କେବୁଲ୍ ଭାସମାନ |

  ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ କେବୁଲ୍ ଭାସମାନ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ପାଇପ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ପାଇପ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଅଧା ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ଅଧା ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ID400XL11800mm ଅଧା ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ID400XL11800mm ଅଧା ଭାସମାନ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ସାନୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଡ୍ରେଜିଂ ବିସ୍ତାର ମିଳିତ |

  ସାନୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଡ୍ରେଜିଂ ବିସ୍ତାର ମିଳିତ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ରବର ହୋସ୍ |

  ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ରବର ହୋସ୍ |

  ପୂର୍ବଡ୍ରେଜିଂର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ |ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) |

 • ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ |

  ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ |

  ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଡ୍ରାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ନମନୀୟ |

 • ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଡ୍ରେଜିଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଡ୍ରେଜିଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଡ୍ରେଜ୍ ପାଇପ୍ ଭାସୁଛି |

  ଲୋକେସନ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଡ୍ରେଜ୍ ପାଇପ୍ ଭାସୁଛି |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

 • ID300XL1200mm ସଞ୍ଜିତ ରବର ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ID300XL1200mm ସଞ୍ଜିତ ରବର ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ନମନୀୟ |

 • HDPE ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ |

  HDPE ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ HDPE ପାଇପ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯେକ kind ଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |

 • ID300XL1200mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ |

  ID300XL1200mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ |

  ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ୱାଟର ହୋସ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ସକ୍ସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଡ୍ରାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଡିସଚାର୍ଜ ହୋସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ନମନୀୟ |

 • ଡ୍ରେଜ୍ HDPE ପାଇପ୍ |

  ଡ୍ରେଜ୍ HDPE ପାଇପ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ HDPE ପାଇପ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯେକ kind ଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |

 • ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ HDPE ପାଇପ୍ ଡ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ |

  ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ HDPE ପାଇପ୍ ଡ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ HDPE ପାଇପ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯେକ kind ଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |

 • ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ 11.8 ମିଟର ନୂତନ ପଦାର୍ଥ HDPE ପାଇପ୍ |

  ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ 11.8 ମିଟର ନୂତନ ପଦାର୍ଥ HDPE ପାଇପ୍ |

  ଇଷ୍ଟ ଡ୍ରେଜିଂ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଲିଂ ସୁକସନ୍ ହପର୍ ଡ୍ରେଜର୍ (TSHD) ଏବଂ କଟର ସକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେଜର୍ (CSD) ପାଇଁ DREDGING PIPLEINE ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

  ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେଜ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ HDPE ପାଇପ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ଚରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯେକ kind ଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |

12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2